L'AZORÍN, POLÌTIC I INTEL.LECTUAL

VICENT BERENGUER, escritor

Versión original del artículo en valenciano / Versión en castellano

Revista Lletres valencianes, 5 (2001), pp. 84-85

Edita: Dirección General de Libro, Archivos y Bibliotecas, de la Generalitat Valenciana.

 

"Ens trobem amb un volum ineludible, precís i crític en tot ell. El treball de Ferrándiz posa molta llum en la llarga i complexa personalitat d'un Azorín gens alié a l'època tan canviant que li tocà viure"

     
 
AZORÍN, LA CARA DEL INTELECTUAL. ENTRE EL PERIODISMO Y LA POLÍTICA
JOSÉ FERRÁNDIZ LOZANO
COL.LECCIÓ AMALGAMA, 26
ED. AGUA CLARA - I.A.C. JUAN GIL-ALBERT, ALACANT, 2001
 
 

L'Azorín, polític i intel.lectual

Davant la idea reiterada pel mateix Azorín que ell només era un observador de la política, en aquests assajos es planteja la seua intervenció en la política i es posa de relleu el seu paper com a lntel.lectual durant el primer terç del segle passat.

Els vuit assajos de què consta el volum de Ferrándiz Lozano formen part de comunicacions ja donades a conéixer entre 1992 i 2000, que ara, reunides, ens permeten aprofundir i considerar un aspecte de gran rellevància com és la faceta d'intel.lectual en Azorín, sobretot, entre els anys 1904 i 1935. Un període clau, en què va escriure un poc més de la tercera part dels seus articles de política.

Entre aquests assajos, ens trobem l'Azorín de 1905, quan acaba d'escriure per a El Imparcial la sèrie «La Andalucía trágica», que suposà, per la crua exposició que féu del conflícte andalús, I'expulsió d'aquest periòdic. Per a Ferrándiz, I'estil periodístic tan innovador d'Azorín en aquests articles pot considerar-se una innovació i un precedent de les técniques del nou periodisme que, a partir de 1962, Gay Talese féu popular des dels Estats Units. Aquest es- til només torna a manifestar-se en les cróniques de Aquest estil només tornà a manifestar-se en les cròniques de França enviades a ABC en 1905 amb motiu d'un viatge d'Alfons XIII. També s'hi analitzen les cròniques que enviá des d'aquest país pel que fa a la participació dels Estats Units en la Primera Guerra Mundial.

S'hi planteja la participació d'Azorín en la política activa i la intervenció en la premsa defensant (en el diari ABC) unes postures explícites al costat del conservadorisme, així com s'aborda la seua «militáncia» en les files de Maura i De la Cierva i també el seu pas en diversos mandats com a diputat imposat. Ferrándiz deixa ben explícita fins a quin punt arribava la seua vinculació amb la política i com acceptava o es deixava manipular al servei d'una causa per via de la seua estreta relació amb els conservadors i la seua utilització del caciquisme mes pur. L'any 1923, amb la dictadura de Primo de Rivera, Azorín també és protagonista d'unes actituds molt personals: accepta el règim en un principi, però I'eludeix llançant-se a experimentar amb les avantguardes i acaba qüestionant-lo poc abans de l'adveniment de la República, a la qual s'adhereix, per a perplexitat dels suposats antics correligionaris.

Al capdavall, ens trobem amb un volum ineludible, precís i crític en tot ell. El treball de Ferrándiz posa molta llum en la llarga i complexa personalitat d'un Azorín gens alié a l'època tan canviant que li tocà viure. Armb els grans mèrits de I'obra azoriniana literària a banda, potser per a explicar-nos-lo ara com a intel.lectual caldria tenir encara compte el pensament de Julian Benda, tan cliarivident pel que fa a la "traïció dels intel.lectuals" des del segle passat ençà.

VICENT BERENGUER. Lletres valencianes, 5 (2001), pp. 84-85.

     

Azorín político e intelectual

Ante la idea reiterada por el mismo Azorín de que sólo era un observador de la política, en estos ensayos se plantea su intervención en política y se pone de relieve su papel como intelectual durante el primer tercio del siglo pasado.

Los ocho ensayos de los que consta el volumen de Ferrándiz Lozano son comunicaciones dadas ya a conocer entre 1992 y 2000, que ahora, reunidas, nos permiten profundizar y considerar un aspecto de gran relevancia como es la faceta de intelectual de Azorín, sobre todo, entre los años 1905 y 1935. Un período clave para quien dedicó un poco más de la tercera parte de sus artículos a la política.

Entre estos ensayos, nos encontramos al Azorín de 1905, cuando acaba de escribir para El Imparcial la serie "La Andalucía trágica", que supone, por la cruda exposición que hace del conflicto andaluz, su expulsión de este periódico. Para Ferrándiz, el estilo periodístico tan innovador de Azorín en estos artículos puede considerarse una innovación y un precedente de las técnicas del nuevo periodismo que, a partir de 1962, Gay Talese hizo popular desde Estados Unidos. Este estilo sólo volverá a manifestarse en las crónicas de Francia enviadas a ABC en 1905 con motivo de un viaje de Alfonso XIII. También se analizan las crónicas que envía desde este país sobre la participación de Estados Unidos en la primera Guerra Mundial.

Se plantea la participaciónd e Azorín en la política activa y la intervención en la prensa defendiendo (en el diario ABC) unas posturas explícitas al lado del conservadurismo, así como se aborda su "militancia" en las filas de Maura y De La Cierva y también su paso en diversos mandatos como diputado impuesto. Ferrándiz deja bien explícita hasta qué punto llagaba su vinculación con la política y cómo aceptaba o se dejaba manipular al servicio de una causa por vía de su estrecha relación con los conservadores y su utilización del caciquismo más puro. En 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, Azorín es también protagonista de unas actitudes muy personales: acepta el régimen en un principio, pero lo elude lanzándose a experimentar con las vanguardias y acaba cuestionándolo poco antes del advenimiento de la república, a la cual se adhiere, para perplejidad de sus supuestos antiguos correligionarios.

Al fin y al cabo, nos encontramos con un volumen ineludible, preciso y crítico. El trabajo de Ferrándiz pone mucha luz en la larga y compleja personalidad de un Azorín nada ajeno a la época tan cambiante que tocó vivir. Al margen de los grandes méritos de la obra azoriniana literaria, puede que para explicárnoslo ahora como intelectual habría que tener en cuanta, todavía, el pensamiento de Julián Benda, tan clarividente en lo que respecta a la "traición de los intelectuales" desde el siglo pasado a nuestros días.

VICENT BERENGUER. Lletres valencianes, 5 (2001), pp. 84-85.